Cookie- en privacyverklaring

Inleiding 
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Studio Bing persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Studio Bing inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Studio Bing zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Studio Bing
Platanenlaan 22, 2382 ET Zoeterwoude
www.studiobling.nl
info@studiobling.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Studio Bing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Algemene persoonsgegevens:

 • Achternaam
 • Voornamen
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-nummer
 • Factuurnummer
 • Bankgegevens (indien u diensten afneemt en hiervoor een factuur moet worden opgesteld)

Bijzondere persoonsgegevens:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiobling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsgrond
Studio Bing verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a.  de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b.  de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Studio Bing met betrokkene heeft gesloten;

c. Studio Bing een wettelijke verplichting dient na te komen

d.  een gerechtvaardigd belang van Studio Bing, waar onder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Studio Bing aan betrokkene.

Verwerkingsdoel 
De hierboven genoemde (persoons)gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • Facturatie;
 • Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten;
 • Informatie over wijzigen producten en diensten;
 • Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;
 • Telefonisch contact, e-mailcontact;
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde verwerkingen 
Studio Bing kan jouw persoonsgegevens gebruiken uit verschillende bronnen (zoals o.a. bijvoorbeeld; bezoek van de website, inschrijving voor de nieuwsbrief), om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Ook kan Studio Bing gebruik maken van profilering. Dat is het maken van een selectie op basis van een indeling van klanten in verschillende categorieën.
Bij het toepassen van selectie en profilering houdt Studio Bing uiteraard rekening met jouw belangen. Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies, indien je deze niet accepteert zal Studio Bing bovenstaande niet uit kunnen voeren. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Bing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het is mogelijk dat Studio Bing jouw persoonsgegevens deelt met de volgende instanties:

 • Belastingdienst Nederland ten behoeven van de fiscale verplichtingen. Privacy verklaring.
 • Voor het E-mail verkeer en de hosting van de website maakt Studio Bing gebruik van hosting provider Sohosted. Sohosted hanteert een eigen privacy verklaring welke u hier kunt inzien.
 • Het versturen van foto’s gaat meestal via wetransfer. Hierop is de privacyverklaring van toepassing welke je hier kunt vinden.
 • Social Media is niet meer weg te denken. Ik deel dan ook onderdelen van mijn portfolio via social media. Studio Bing maakt gebruik van Facebook en Instagram. Wij zullen nooit foto’s op het internet plaatsen zonder jouw uitzonderlijke toestemming. Facebook privacy  Instagram Privacy

Bewaarduur van persoonsgegevens 
Studio Bing zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

§ Wettelijkegrondslag: Studio Bing houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
§ Marketingdoeleinden: onbepaalde tijd of totdat de betrokkene zichzelf uitschrijft.
§ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: onbepaalde tijd of totdat de betrokkene zichzelf uitschrijft.
§ Telefonisch contact: 1 maand.
§ Informeren over wijzigingen van diensten: onbepaalde tijd of totdat de betrokkene zichzelf uitschrijft.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via het contactformulier van de website van Studio Bing of door middel van telefoon of e-mail. Studio Bing zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website 
Studio Bing gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Studio Bing vastgelegde persoonsgegevens
Studio Bing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Studio Bing. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Studio Bing onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Studio Bing meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Studio Bing onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Studio Bing via info@studiobling.nl.

Intrekken toestemming 
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Studio Bing schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. 

 

Studio Bing, 24 mei 2018